is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de grootste nauwkeurigheid zal worden onderzocht, en vervangt ze, zoodra de daarop betrekking hebbende arbeid is afgeloopen, weer door zoo veel mogelijk vormen van een nieuw in studie genomen groep. Van alle planten, die in deze zoogenaamde „monotype culturen" worden opgenomen, moet men een menigte exemplaren drogen en in een herbarium samenvoegen, als in een archief, de bewijzen vormend van de monographische werkzaamheden. Het spreekt van zelf, dat bij eiken botanischen tuin ook een herbarium behoort en een verzameling vruchten, houtsoorten enz.

Bij de systematische taak der botanische tuinen sluit zich de biologische aan. Er werd reeds op blz. 35 en 3G op gewezen, dat de zaadvastheid voor de onderscheiding der verschillende soorten en variëteiten beslissend is en dat zij alleen door cultuurproeven is vast te stellen. Ook de vragen naar de kiemkracht der door kruisbestuiving gewonnen zaden, naar den invloed der verlichting, der temperatuur, grondmenging e. d. laten zich nergens beter uitmaken dan met behulp van proeven op de aan de wetenschappelijke botanie gewijde terreinen, dus in de botanische tuinen genomen.

Een andere zeer belangrijke taak der botanische tuinen ligt in de richting der p 1 antengeographie. In vroeger tijden werd met deze richting slechts in zoo ver rekening gehouden, dat men in de plantenkassen, die bij de botanische tuinen behoorden, in bepaalde afdeelingen de tropische planten samenbracht, de planten uit Nieuw-Zeeland, die van de Kaap de Goede Hoop enz. en op die wijze bij benadering een beeld samenstelde van den daar aanwezigen plantengroei. In de vrije natuur trachtte men door de cultuur van Alpenplanten op bepaalde rotsgroepen een beeld te leveren van den plantengroei der Alpen. Maar niemand zal ontkennen, dat de groepsgewijze voorstelling van de kenmerkende plantenformaties der steppen, der verschillende woudgebieden van NoordAmerika, in 't kort van al die gebieden, die het in den botanischen tuin heerschende klimaat kunnen verdragen, van evenveel belang is. In verscheiden botanische tuinen, zoo bijvoorbeeld in dien van de universiteit te Weenen, werd vóór twintig jaren daarmee een zeer welgeslaagd begin gemaakt, dat voor de bezoekers zeer belangwekkend en leerzaam bleek.

Dat die planten, die eigenlijk tot de stichting van botanische tuinen aanleiding gaven, namelijk die, welke het pharmaceutisch onderricht ten goede komen, naast al deze nieuwere maatregelen niet mogen worden verwaarloosd, behoeft nauwelijks te worden gezegd. De splitsing of specializeering der wetenschappen heeft verder ten gevolge gehad, dat bij de land- en boschbouwkundige scholen botanische tuinen werden gesticht, waarin de planten gekweekt worden, die speciaal voor een of ander vak van nut kunnen zijn, waardoor de streng wetenschappelijke botanische tuinen een weinig zijn ontlast geworden.

Van groote beteekenis voor de tuinen zijn de plantenkassen. In den ouden tijd werden de planten, die onder den invloed van de vorst zouden lijden, in bakken geplant, en gedurende den winter in verwarmde ruimten neergezet of wel in vorstvrije lichte kelders bewaard. Waar het aantal der planten, die zoo den winter moesten worden doorgeholpen, gering was, stelde men zich ermee