Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog gevonden. Het is echter niet zeker of die gevonden exemplaren wel S. radicans zijn dan wel een der varieteiten van S. herbacea.

4. Corispérmum l) Juss. Vlieszaad.

Bloemdekbladen ontbrekend of als 1—3 doorschijnende , vliezige schubjes aanwezig. Meeldraden 1—5. Stempels 2, zijdelings geplaatst. Vrucht samengedrukt, gevleugeld, aan de buitenzijde gewelfd, aan de binnenzijde vlak of uitgehold, als de vrucht rijp is, vrij te voorschijn komend.

Eenjarige, meest rechtopstaande planten, die door de meestal smalle, naaldachtige bladen en door den eigenaardigen vorm der vruchtjes gemakkelijk te herkennen zijn.

Biologische bijzonderheid. Door den vleugel aan de vrucht wordt deze gemakkelijk door den wind verspreid.

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Corispérmum.

A. Bloemdek ontbrekend. Vruchtvleugel aan den top ingesneden en daar met 2 stekelpuntjes. Bovenste schutbladen eirond-lancetvormig, spits . . . C. Marshall» blz. £5.

B. Bloemdek 2-slippig, klein. Vruchtvleugel aan den top gaafrandig met 2 stekelpuntjes. Bovenste schutbladen ovaal met vliezigen rand C. livsso|ii!oliiiin blz. 95.

C. Marshallii •) Stev. (C. hyssopifólia L. in Fl. B. S.). V 1 i e s z a a d. (Fig. 97).

De plant heeft een teeren wortel en een vrij dunnen, sterk vertakten, recht-

opstaanden, groenen of rood aangeloopen stengel, waarvan de onderste takken uitgespreid zijn en boogvormig opstaan.

De bladen staan vrij dicht opeen, zijn bijna naaldvormig, 1-nervig, met een fijn wit stekelpuntje.

De bloemen staan alleen, zijn ongesteelden zitten in de oksels van schutbladen. De bovenste schutbladen zijn eirond-lancetvormig, versmald spits, stekelpuntig. Het bloemdek ontbreekt, er zijn 1-3 meeldraden. De vrucht is kaal, bijna cirkelrond, gevleugeld. De vleugel der vrucht is getand, aan den top ingesneden, op het midden der insnijding met 2 stekelpuntjes. ©. 1,5-7 dM. Augustus, September.

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze plant behoort thuis in de Ukraine in Rusland en is in Duitschland het eerst gevonden bij Schwetzingen, waar in 1813 een kamp der Russische kozakken was, zoodat men dan ook haar voorkomen daar daarmede in verband bracht. In ons land is zij alleen in de duinen tusschen Den Haag

en IJmuiden, vooral in aardappelvelden waargenomen en verder bij Amsterdam, Vilsteren en Leiden (bij het station). De laatstgenoemde plaatsen wijzen op aanvoer van het zaad van buiten, doch de verspreiding in de duinen is minder duidelijk.

C. hyssopifólium ;) L. Breed vlieszaad. (Fig. 98).

Corispérmum Marshallii.

Fig. 97.

a bloem, b nootje, bij c hetzelfde, nog voor liet schutblad zittend.

) van 'tgrieksche coris: weegluis en sperma: zaad, naar de overeenkomst in vorm van de vrucht met een weegluis. ') Marshallii = Marshall's. :$) hyssopifolium = hyssopbladi?..

Sluiten