is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Krucastrnm ») Prsl.

E. Poiiichii -) Sch. et Sp. Schijnraket (fig 332)

Uit den weinig vertakten penwortel komt een' van het midden af vertakte, hoekige, iets gegroefde, rechtopstaande stengel, die met witte, korte.

aangedrukte, naar beneden gerichte haren bezet is. De onderste bladen zijn vindeelig, soms zelfs gevind, gesteeld, de hoogere zittend, vindeelig niet langwerpig-lijnvormige, ongelijk bochtig bijna vinspletig getande slippen met afgeronde tanden.

De bloemen staan in trossen, zijn zeer bleekgeel en vrij klein , de onderste staan in de oksels van vindeelige schutbladen. De kelkbladen zijn smal elliptisch en staan schuin rechtop. De kroonbladen zijn fijn geaderd met een rondachtige plaat.

De vruchttros is los, langgerekt (fig. 332). De vruchtstelen ziin schuin afntannH n» in.n.

zijn opstijgend, lijnvormig, cylindrisch, knobbelig met bolle kleppen, die van een nerf voorzien zijn. De snavel is kort, kegelvormig, geleidelijk smaller wordend. De zaden zijn eirond, roodbruin en zitten in 1 rij 2—6 dM. 0, soms OO. Mei—October.

Biologische bijzonderheden. In de bloem zitten 4 honigkliertjes. De 4 lange meeldraden keeren hunne geopende zijde naar binnen, doch staan een eind van den stempel af, zoodat, daar de bloemen rechtop staan, spontane zeifbestuiving in den regel uitblijft, de kortere staan lager.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op zandige gronden aan ruigten in West- en Midden-Europa voor. Men vindt haar bij ons op rivier- en zeeklei (Zuid-Holland, Zeeland) vrij zeldzaam. Ook schijnt zij we! te zijn aangevoerd.

17. I)iplot£xis s; D. C. Zand kool.

Kelkbladen aan den voet gelijk. Stempel gaaf of uitgerand. Hauwen uitstaand, lijnvormig, samengedrukt met iets bolle, 1-nervige kleppen. Snavel kort, kegelvormig. Zaden ovaal, iets samengedrukt, in 2 rijen

Bloemen geel. Bladen meest bochtig getand of vinspletig, niet geoord. Planten glad of beneden een weinig ruw behaard.

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn vrij groot, welriekend en bezitten 4 honigkliertjes. De bouw der bloemen met het oog op de bestuiving is vrijwel gelijk als bij Sinapis.

Tabel tot het determineeren der soorten van li et geslacht Diplotaxis.

A. Althans twee der kelkbladen uitgespreid. Stengel voor de onderste helft bebladerd. Bloemstelen 3 a 4 maal zoolang als de kelkbladen. Vruchtstelen omstreeks even lang als de hauwen. Stengel aan den voet wat houtig d. tenuifolla blz. 285.

Erucastrum Poiiichii

Fig. 332.

) beteekent: plant gelijkende op Eruca. ») Poiiichii naar J. Pollich, een Duitsch botanicus f 1770. •') van het Grieksche (liplos: dubbel en taxis: rij, omdat de zaden in ieder hokje in 2 rijen zitten.