is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. tetrapterum > Fr. Gevleugeld hertshooi (fig. 403).

Uit den vrij wel kruipenden wortel komt een gewoonlijk aan den voet iets gebogen doch verder rechtopstaande stengel, die omstreeks van het midden af korte rechtopstaande takken draagt, waarvan de bovenste bloemen dragen. De stengel is ^evIpnaplH vipr_

kant (fig. 403), onbehaard, groen of bruinrood. De bladen zijn tegenoverstaand, zittend, eirondlangwerpig, stomp, gaafrandig, onbehaard, met doorschijnende puntjes en met zwarte kliertjes aan den rand. De eerste zijnerven vertakken zich niet weer.

De bloemen vormen samen een soort van tuil, eigenlijk bestaan zij uit bijschermen, zij zijn geel. De kelkbladen zijn Iancetvormig, toegespitst, onbehaard, met zwarte puntjes aan den rand. De kroonbladen zijn bijna ruitvormig-Iangwerpig, stomp, gaafrandig, met eenige zwarte puntjes aan den bovenrand. De meeldraden zijn even lang als de

Kruunuiauen. ue doosvrucht is langwerpig-eirond.

nauwelijks 2 maal zoo lang als de kelk, van tal van strepen voorzien (fig. 403). 3-6 dM. Juli—September.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op vochtige plaatsen en aan slootkanten door geheel Europa voor en is ook bij ons algemeen, vooral op zandgrond.

H. quadrangulum'-) L. Kantig hertshooi (fig. 404).

Uit den houtigen wortel komen eenige (of slechts een) rechtopstaande, vierkante (fig. 404), weinig vertakte, onbehaarde, iets zwart gepunte soms roodachtig aangeloopen stengels. De bladen zijn tegenoverstaand! zittend, onbehaard, eirond of langwerpig, stomp, met zijnerven, die netvormig vertakt zijn, met weinige of geen doorschijnende puntjes en vaak met zwarte puntjes aan den rand.

ue bloemen staan samen in een losse tuil, die eigenlijk uit bijschermen bestaat, zij zijn goudgeel en vrij groot. De kelkbladen zijn langwerpig, stomp, gaafrandig, soms met eenige zwarte puntjes. De kroonbladen zijn 4 a 5 maal zoo lang als de kelk met zwarte strepen en puntjes.

De meeldraden zijn even lang als de kroonbladen. De doosvrucht is ovaal, 2 a 3 maal zoo lang als de kelk met vele en fijne strepen (fig. 404). 2-6 dM. 2J-. Juli—September.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen, kreupelhout en op andere vochtige, beschaduwde olaatsen in Mirirlpn- p„

Noord-Europa voor en is bij ons vrij algemeen, vooral op zandgrond. H. humifüsum '»L. Liggend hertshooi (fig. 405).

Uit den houtigen wortelstok komen eenige of vele dunne, draadvormige,

') tetrapterum = viervleugelig. op den grond neerliggend. Heukels, Flora.

Hypericum quadrangulum

Fig. 404.

-') quadrangulum = vierhoekig. :i) humifusum =

22

Hypericum tetrapterum

Fig. 403.