Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de," io°d8rDla„e,ksLÏ daarin 2iin beves,i"d De "oofdwortel

. ^ P. " ft sP°ed|g af- De stengels groeien aan de tonnen steeds door, terwijl de oudste leden afsterven, waarna zich de ionse,7neerlemen

Ziïï tT hDe bla<len 0nder waler 2ii" s"'al Njnvo,™ g g„ Tang nm-

vormig, naar boven iets verbreed, teer en slan Ta! een h» r c ,

zij alle omgekeerd eirond). P ( b'J C Stagnahs Z,J"

Cf Pe n?te soorten- beh- c- autumnalis, hebben naar boven veelal kortere enge,leden, vooral dicht onder de wateroppervlakte en daar ontstaan dan drijvende, omgekeerd eironde bladen, die steviger van bol zin dan d"

e 0"d,irS,e deZ" driivende bl»d» ^ijo langer gesleeld zoodat het geheel van die bladen schijnbaar een roset vormt

zooda^k

C°SJSL gelijken^ ^ °P de" -

stuÏÏfrStvljkthVe.7enigVUldigen Zi€h de planten' doordat losgelaten Behalve b i °P *ndere P'^sen en daar nieuwe planten vormen.

met korte steneelledpn"r* kUnne" bi< aI,e S00rten ook 'andvormen ontstaan ErvormeS ich vH h?'86 e'™nde bladen' d* in het najaar afsterven.

veel vruchten aan. Die landvormen vormen kleine zoden De watervormen overwinteren onveranderd in groenen toestand op den

wnnmi ^ * W.ater' Merkwaard'g «s het, dat de watervormen uit het water

o zaa "daarvan0^1^ L^V" 'eVen geh°Uden kunne" De

°. ?a t a' a IS zeker daann gelegen, dat de bladen niet geheel als

2 hWt h " gebouwd zijn, want zij bezitten een opperhuid en die aa" phet bovenste deel van den stengel hebben zelfs huidmondjes Zij zijn eigenlijk overgangsvormen tot luchtbladen.

Bij C. autumnalis zitten de bloemen steeds onder water De stuifmeel korrels nussen daar de buitenste laag. de exine, en Tïiln «ÏÏkTom onder water de stempels te bestuiven Aangezien hier vaak ftengelleden met mannelijke bloemen afwisselen met zoodanige met vrouwelijke bloemen en de stuifmeelkorrels, die loslaten, naar boven gaan, daar zij lfchter dan water zijn, komen zij daarbij allicht op de stempels.

rlpr IJ|i|dC' andere ®oorten staan, als zich rosetten vormen, de meerderheid der bloemen ,n de oksels van die bladen, terwijl geheel ondergedoken vormen vaak geen bloemen voortbrengen. In het eerste eeval ziin dë onderste bloemen meest vrouwelijk, de hoogere mannelijk en in de over-

SETS. aan cen knoop een ™

c.hÏC' hamulata zij" stuifmeelkorrels gevonden zonder exine die dus geschikt zouden zijn voor bestuiving van stempels onder water doch meestal hebben de stuifmeelkorrels den gewonen bouw en de helmknopjes bezitten de voor Iuchtbloemen zoo kenmerkende vezellaag, die bij het openspringen van deze een gewichtige rol speelt. Toch schijnt ook dan bestuiving onder water niet uitgesloten, hoewel ook wel beweerd wordt, dat helmknopies die onder water blijven, verrotten en niet openspringen. Van de bloemen dicht aan de oppervlakte groeien de helmdraden zoolang uit tot de knopjes aan de wateroppervlakte komen en dan springen zij open. Of het stuifmeel dan door den wind, door insecten of zelfs door het water wordt overgebracht, is niet zeker. Voor windbestuiving is de bouw der mannelijke bloem

Sluiten