is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berula angustifolia

Fig. 522.

Voorkomen Deze plant is afkomstig uit Klein-Azië en wordt bij ons soms verbouwd Zij is een enkele maal aangevoerd gevonden b.v. bij Haarlem en Leiden.

13. Rórnla ') Koch.

B. angustifolia-') Koch. (Sium angustifolium L.). Kleine waterenne (fig. 522).

Deze donkergroene, onbehaarde plant, heeft een kruipenden wortelstok

niet uitlooners pn ppn rppht^nctmn^on .1....

- .vvuiupoiaaiiucil, lUIIUIlUCIl,

hollen, gegroefden stengel. De bladen zijn gevind, de slippen der onderste zijn eirond,'die der bovenste langwerpig (1-2 cM breed), zij zijn ingesneden gezaagd.

De schennen zijn kort gesteeld, staan voor liet meerendeel tegenover de bladen, zijn vrij kltin niet 8-2U ongelijke stralen. Het omwindsel is veelbladig met lancetvormige, meest vinspletige bladen, de omwindseltjes zijn veelbladig met lancetvormige bladen. De bloemen zijn wit. De stijlen zijn aan den voet verbreed, driemaal zoo lang als het kort kegelvormige stijlkussen (fig.

. ... CJ ^ viuLiu is, Kiem, z mM lang, breed

eirond, fijn gegroefd, bijna 2-knoppig (fig. 522). De deelvruchten hebben 5 draadvormige ribben, waarvan de zijribben naast den rand liggen ln de

groeven liggen tal van striemen diep weggedoken. 3-6dM. Juli- September.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa voor in slooten, vijvers en moerassen en is bij ons algemeen.

Volksnamen. In Noord-Limburg en Zuid-Holland heet de plant waterpeterselie, in Utrecht en in de Duinstreek watereppe.

14. Sium ;i) Trn.

S. latifólium ') L. Groote watereppe (fig. 523).

Deze lichtgroene, onbehaarde plant heeft een wortelstok met uitloopers

en een recntopstaanden, krachtigen, vertakten, hollen, kantig gegroefden stengel. De bladen zijn groot en gevind. De blaadjes der ondergedoken bladen zijn dubbel vindeelig met lijnvormige slippen, vertoonen dus het type der waterbladen, die der luchtbladen zijn scheef lancetvormig, 1-3 cM breed, scherp gezaagd.

De schermen zijn groot, langgesteeld met 20-35 bijna gelijke stralen. De omwindsels zijn 5-6-bladig, de blaadjes getand of ingesneden, de omwindseltjes zijn 5-8-bladig met smalle blaadjes. De kroonbladen zijn wit, de stijlen draadvormig, langer dan het vrij platte stijlkussen. De vrucht

is laillMVPmiir-pirnnH 91 m W lnn/r /C„ C00\

__ o -*r-o ,ai,& yj£0).

De deelvruchtjes hebben samenneigende randen en uitstekende, stompe

oiurii xauioiium

Fig. 523.

i) afleiding onbekend. -') angustifolia = smalbladig. :>) van het Keltische siw • water, dus waterplant. .) latifólium = breedbladig. an net Keltische siw.