Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scandix Pecten-Veneris

Fig. 554.

De schermen zijn meest 2-3-stralig zonder omwindsel. De omwindseltjes bestaan meest uit 5 lancetvormige, soms 2 spletige blaadjes (fig. 554). De

L' rr\/~ï il.'n ^... i i • .

muu,lü,auui umgcKeeru eirond, nauwelijks uitgerand, met naar binnen gebogen topje, wit. De stijlen zijn rechtopstaand, 3 maal zoo lang als het stijlkussen. De vrucht is langwerpig-Iijnvormig, zijdelings samengedrukt (fig. 554). De deelvruehtjes hebben 5 gelijke, stompe, weinig uitstekende ribben, dit met korte borsteljes bezet zijn. De groeven zijn gekleurd en hebben geen of een onduidelijken striem. Het zuiltje is vrij, ongedeeld of iets gedeeld. De vrucht is langgesnaveld. de snavel is van de rugzijde af samengedrukt en ruw door 2 rijen naar voren aangedrukte borstels, hij is 4 a 6 cM lang, omstreeks 5 maal zoolans; als de

tr *- n /-% 1 ^ * ie nc „ \ x-. ... _

v.ucm. lü-iü tm. uw en ü. Mei, Juni, vaak weer September, October.

Biologische bijzonderheden. In de schermen komen schijnbaar tweeslachtige, doch werKelijk mannelijke bloemen voor met werkelijk tweeslachtige. De laatste openen zich het eerst, de mannelijke eerst als de zooeven genoemde reeds hare helmknopjes en kroonbladen verloren hebben. Nauwehjks zijnde naar binnen gebogen kroonbladen iets uit elkaar gegaan of in het midden der bloem wordt de honigafscheidende schijf met de 2 korte

stijlen zichtbaar. De stempels zijn al geschikt om stuifmeel op te nemen

_i _ ii • . 1 '

dis ue meeiuraaen nog haakvormig naar binnen gekromd zijn en gesloten helmknopjes hebben. Zij worden dus door stuifmeel uit andere bloemen bestoven. Op den volgenden dag zijn de kroonbladen wat verder uiteengeweken, ook hebben zich de helmdraden gestrekt, doch de knopjes zijn nog steeds gesloten. Nu buigen zich de meeldraden na elkaar na korte tusschenpoozen zoo naar het midden der bloem (fig. 555), dat de opengesprongen helmknopjes op den stempel komen te liggen en geven dus stuifmeel af aan insecten,

uie ae oioem bezoeken. Daarna buigen zij zich naar buiten verhezen de knopjes, de kroonbladen vallen af, het afscheiden van honig houdt op, de bestoven stempels worden bruin Nu komen de mannelijke bloemen tot ontwikkeling, die nu stuifmeel leveren voor andere later bloeiende tweeslachtige bloemen.

avnu!>ghe"S df h,erb0V?n §e£even beschrijving zijn dus de bloemen proterogynisch, volgens anderen zijn ze echter protrandrisch.

De deelvruehtjes springen, als zij rijp zijn, elastisch van het zuiltje weg.

vlZrk°ml\ EUr°pa in Nederla»d- De plant komt op bouwland, vooral op kalk-, leem- en gemengden zandgrond in geheel Europa voor en is bij ons vrij algemeen.

Volksnamen. In Groningen, Overijsel en de Graafschap Zutphen heet zii eierbek, in Friesland, Overijsel en de Graafschap Zutphen kranebek, in

Mg. 555.

Scandix Pecten Veneris

A jongere bloem , B oudere bloem.

Sluiten