is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest even gevind met gedeelde topranken. Bovenste meeldraad vrij. Bloemen in okselstandige, soms eenbloemige trossen of alleenstaand of in armbloemige schermen.

Gesl. Vicia, Lens, Pisum, Lathyrus.

II. Groep Phaseolldeae Asohers. et Gr.

Zaadlobben bij de ontkieming als groene, doch dikke, niet bladachtige deelen boven den bodem komend, zelden binnen de zaadhuid blijvend. Bladen steeds oneven, vaak 3-tallig gevind. Bovenste meeldraad met de andere vergroeid of vrij.

Gesl. Phaseolus.

Tabel tot het determineeren der geslachten der Papi 1 ionaceae.

A. Bladen enkelvoudig, ongedeeld.

a. Bladen priemvormig, stekend. Kelk tot aan den voet 2-deelig. Peul weinig langer dan de kelk Ulex blz. 599.

b. Bladen niet stekend. Kelk omstreeks tot het midden 2-lippig of 2-slippig.

aa. Stijl cirkelvormig opgerold, zeer lang. Stempel verbreed. Onderste bladen

3-tallig Saroth»mnas blz. 600.

bb. Stijl niet opgerold, gekromd. Stempel scheef.

aaa. Stempel naar binnen scheef afgesneden. Meeldraden niet geheel in de kiel gesloten. Bladen langwerpig-lancetvormig tot elliptisch.

Genista blz. 602.

bbb. Stempel naar buiten scheef afgesneden. Meeldraden geheel in de kiel gesloten. Bladen langwerpig. Stengel gevleugeld . . Cytlsus blz. 607 Zie ook Lathyrus blz. 676.

B. Bladen 3-, 5- of meertallig, handvormig samengesteld.

a. Bladen 3-tallig (of door de groote steunbladen schijnbaar 5-tallig), ten minste de onderste.

aa. Heesters. Meeldraden 1-broederig.

aaa. Bloemkroon rose, zeldzamer wit. Kelk 5-spletig. Stijl niet opgerold.

Kiel gesnaveld (lang toegespitst) Ononls blz. 608.

bbb. Bloemkroon geel. Kelk 2-lippig. Stijl cirkelvormig opgerold, zeer lang. Stempel verbreed. Bovenste bladen ongedeeld.

Sarothamiias blz. 600.

bb. Kruidachtige planten.

aaa. Kiel gesnaveld (toegespitst). Bladen met groote steunbladen en daardoor schijnbaar 5-tallig.

a. Bloemen in schermvormige hoofdjes. Stijl geleidelijk dunner wordend. Peul rolrond of samengedrukt, ongevleugeld . Lotus blz. 645. p■ Bloemen alleenstaand of 2 aan 2 in de bladoksels. Stijl naar boven verdikt. Peul vierkant met 4 vleugels . . Tetragonolohns blz. 649. bbb. Kiel niet gesnaveld.

«. Kiel niet spiraalvormig opgerold.

au. Kroonbladen niet met de meeldraden vergroeid, afvallend.

aaa. Bloemen in korte, vaak hoofdjesachtige trossen of alleenstaand of 2 bijeen.

'1. Peul lijnvormig, zwak gebogen of langwerpig-eirond, borstelig gesnaveld. Bloemen alleenstaand of 2 bijeen (geelachtig) of in hoofdjesachtige trossen (blauwachtig). Stengel rechtopstaand. Trigonella blz. 619. .1.J. Peul sikkel- of slakkenhuisvormig opgerold. Bloemen in korte, vaak hoofdjesachtige trossen, geel, violet of blauwachtig Medlcago blz. 612.

ftpp. Bloemen in verlengde, aarvormige trossen, meest hangend. Bloemkroon geel of wit. Peul kort, eirond tot

bolrond, 1-3-zadig Melilotus blz. 621.

pp. Kroonbladen met de meeldraden en ook onderling vergroeid, blijvend, verwelkend, rood, wit of geel. Peul kort, meest eirond, met weinig zaden, ingesloten door den kelk of de bloemkroon. Bloemen in vaak aar- of schermvormige hoofdjes.

Trlfolium blz. 625.