is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en °p Walcheren stekende brem, aan den Veluwezoom kattendoorn, in Zuid-Limburg en het Land van Hulst genst en ginster en op Goeree en Walcheren duindoorn.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis aan de Westkust van Europa in zandige dennenbosschen en op heiden. Voor de kuststreek is zij ook geschikt, daar de heviger koude van het vastlandsklimaat haar des winters doet bevriezen. Zij werd en wordt wel aangekweekt als voedsel voor het wild. Zij is waarschijnlijk in ons land niet mheemsch, hoewel zij vrij algemeen wordt aangetroffen. Zij is n.1. waarschijnlijk bjj ons steeds een overblijfsel van vroegere culturen. Het schijnt, dat zij in het midden der 18de eeuw voor heggen het eerst is aangeplant.

2. Sarothannius i) >Vimm.

S. vulgaris-) Wimm. (S. scoparius •>) Koch.). Brem (fig. 725).

Deze heester heeft groene, gladde, zeer kantige, sterk vertaktp hn™.

. ' >

vuil,Hg opgencnte, los bebladerde takken (zij worden bij het drogen zwart). Door de kleine bladen schijnt de struik tamelijk naakt, doch blijft toch groen, 'doordat de takken die kleur hebben. De oudere deelen zijn rond, met een grijsbruine schors bekleed. De jongste takken zijn zacht behaard. De bladen zijn drietallig of enkelvoudig. De drietallige zijn gesteeld met zittende, langwerpig-omgekeerd eironde of lancetvormige blaadjes, die vooral van onderen in jeugdigen toestand aangedrukt behaard zijn en verder spits of stomp en gaafrandig. De enkelvoudige bladen, die vooral aan inncrp uit—

t .. . .. . ... spruitsels en aan de toppen der takken voor¬

komen, zijn bijna altijd lancetvormig, spits en ongesteeld

hiaD;pnbl0emHen Zij" groot' 8eel- z,»en alleen of 2 bijeen in de oksels der 51hi" de emden ™n, eeniar'Ke takken, op stelen, die langer zijn dan

SivPnH In, W,er °h 65 Z'j Staan" De kelk is ^behaard, klokvormig, jvend, tweelippig, de bovenlip is 2-, de onderlip 3-tandig. De bloemkroon bestaat uit een ronde, uitgerande, teruggeslagen vlag, 2 langwerpige, stompe, beneden met een stomp uitsteeksel aan de eene zijde voorziene zwaarden en 2 sterk gekromde, stompe, de kiel vormende bladen ïïe

iHt "pp? f" ZIJ" benede" al,e tot een buis vergroeid. De stamper bestaat uit een angwerp.g, wit behaard vruchtbeginsel, een zeer lange in een of

ïeerbPpCH 'ngtT gekromden stii'' die onder den stempel lepelvormig

eedrukt knopvorm.gen stempel. De peulvrucht is sterk samen-

kaal Lh s ^ " b0Ve" k°rt toegespitst, op beide zijvlakten

kaal doch aan de naden met lange, witte of gele afstaande haren dicht bezet in rijpen toestand zwart, met 8-12 bruine, langwerpig-rondachtige aan den voet bijna afgeknotte zaden (fig. 725). 2J.. 6-15 dM Mei luni' soms September, October weer. mei, juni,

is" r zz «r,™ tscsjs:? ™

bezemachtig. vuigans — gewoon. i) scoparius =

Sarothamnus vulgaris

Fig. 725.