Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezoekers zijn bijen en vlinders. Beide zijn in staat de bloem te doen ontploffen, als zij hun slurf in het midden der bloem naar binnen steken, doch de explosie heeft niet plaats, als de bij haar slurf naast een der zwaarden in de bloem voert. Zij doet dit vrij vaak en bewerkt dan geen kruisbestuiving. In gewone omstandigheden wordt de koker door de geslachtsorganen gevormd, die gespannen in de kiel ligt, daarin gehouden, doordat van den voet van ieder der zwaarden een lang vingervormig uitsteeksel naar achteren gaat. Ieder dier uitsteeksels kromt zich zoo naar boven en binnen, dat zij samen den koker der geslachtsdeelen op omstreeks 1...( zijner lengte van boven omvatten. Verder zijn zwaarden en kiel ook weer door uitsteek¬

sels en indeukingen verbonden.

Drukt nu een insect de zwaarden en dus ook de kiel naar beneden, dan glijden de uitsteeksels van den koker der geslachtsorganen en deze kan aan zijne neiging om naar boven te springen, gehoor geven. Aangezien de stempel boven de meeldraden uitsteekt , komt die het eerst tegen den

insectenbuik en krijgt vreemd stuifmeel, als nl. het insect reeds een andere der soort heeft bezocht en daarna komen ook

de helmknopjes er tegen aan en ontvangt dus het insect nieuw stuifmeel. Spontane zelfbestuiving is in de bloemen, zoo insectenbezoek is uitgebleven, ook mogelijk en geeft ook vruchten, hoewel het toch schijnt, dat hier ook eerst stempelpapillen stukgewreven moeten worden, voor bevruchting kan plaats hebben.

Is de bloem eens geëxplodeerd, dan keeren de deelen natuurlijk niet weer in den oorspronkelijken stand terug. Dan komen vliegensoorten nog wel stuifmeel halen.

Het schijnt, dat de bloemen alleen geschikt zijn, om bij warm weer te ontploften, bij koud weer blijven ze wel 8-9 dagen, zonder te explodeeren en verdrogen dan eindelijk.

De aardhommel komt, evenals ook het geval is bij M. falcata, diefstal met inbraak plegen, door den kelk zijwaarts aan te boren.

Volksnamen. Het meest wordt de naam luzerne gebruikt. Die naam is

Medicago sativa

Fig. 741.

/ jeugdige bloem, van onderen gezien, 2 dezelfde na verwijdering van de vlag en van de bovenste helft van den kelk, van hoven gezien, 3 rechter zwaard, van binnen gezien, -/ kiel van rechts boven gezien, zoodat inen van het rechtsche blad de buiten-, van het linksche de binnenzijde ziet, 5 bloem na het ontploffen, nadat de vlag en de bovenste helft van den kelk verwijderd zijn, van rechts boven gezien.

u kelk, /) vlag, c zwaard, J steel van een zwaard, c naar binnen en voren gerichte indeuking in een zwaard, ƒ ingang in deze indeuking, g naar achteren en binnen gericht vingervormig uitsteeksel van het zwaard, h kiel, i indeukingen in de kiel. waarin de naar binnen en voren gerichte instulpingen van d.' zwaarden passen, A: vergroeide meeldraden. / bovenste, vrije meeldraad, m toegangen tot den honig, n helmknopjes, o stempel.

Sluiten