Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U^n^n"'8 m "fer Ceü stompen hoek gekromde kiel niet geheel. De peul

<* m.T ï?dM°njuK^S;br''cy,inilrisch' mees' '2-"^

De plant gelijkt nog al veel op Lotus corniculatus

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op vochtige en

zandige plaatsen, meest op zilten grond, in Midden- en Zuid-Europa voor is bij ons, vooral op zeeklei, vrij algemeen.

L. corniculatus ') L. Rolklaver (fig 7yi)

Deze plant is verspreid behaard of bijna kaal. Zij heeft een harden wortel-

„ x _ i _

mok, waaruit een kantige, vertakte, liggende of opstijgende, gevulde of nauw buisvormige, tamelijk verwijderd bebladerde stengel komt.

De bladen hebben scheef omgekeerd eironde steunbladen en de blaadjes zijn alle zeer kort gesteeld, omgekeerd eirond tot langwerpig.

De bloemen zijn tot circa 5-bloemige hoofdjes vereenigd, die aan den voet een zittend 3-talIig blad of ook een enkel blaadje dragen. De stelen dier hoofdjes zijn langer dan de bladen, in wier oksels zij staan. De bloemen zijn sterk geel, de vlag, die breed ovaal, stomp en in het midden gevouwen is, is voor en ook vaak na den bloeitijd rood aangeloopen en wordt bij het drogen geleidelijk blauwgroen. De kelk is klokvormig, met gelijke tanden, die uit een driehoekigen voet priemvormig zijn, opgericht staan, zelfs in den knop, en even lang als

. , . ut- UUIt> zijn. ue zwaarden zijn breed

omgekeerd eirond met een sterk gekromden onderrand, zij zijn afgeknot en ets smaller dan de kiel. De peul is cylindrisch, recht, 20-35 mM lang

hjnvorimg plaatsehjk wat opgezwollen en bevat bruine, ovale zaden. 2i' 7-oU cM. Mei—Herfst.

Als variëteiten moeten vermeld worden:

JS. cihatus -) Koch. Hier is de stengel kaal en de blaadjes en de kelken zijn langharig gewimperd. J "ciKen

-/. hirsutus ■) Koch. Deze heeft een rechtopstaanden, grijsgroenen, ruw en lang behaarden stengel.

o. crassifóliusJ) Ser. De plant is behaard, de blaadjes zijn eirond en eemgszins vleezig. De wortels zijn dik, de stengels liggend.

rW HP°H °n<?.®rschj;idt zich van de er iets op gelijkende Medicago falcata steunbladen schermvormige bloeiwijze en door de groote bladachtige

Biologische bijzonderheden. De soort zelve is een xerophyt. De strand-

Lotus corniculatus Fig. 791.

a bloem, b bloem in overlangsche doorsnede c stamper, d vrucht.

') corniculatus = gehoornd. ') crassifólius = dikbladig.

-') ciliatus = gewimperd. ■!) hirsutus = ruwharig.

Sluiten