is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn 3-tallig met zeer ongelijke blaadjes. Het topblaadje is veel grooter en eirond, de zijblaadjes zijn klein, eirond, iets niervormig, zittend en staan

— J _ , r% ...

oen stengel. De steunbladen zijn klein, vergroeid tot een enkel blaadje, dat tegenover het blad staat.

De bloemen zijn geel, klein en staan 2-4 bijeen op stelen, die even lang als of iets langer zijn dan de bladen, in wier oksels zij staan. De steeltjes der bloemen zijn de helft korter dan de kelk. De peulen staan horizontaal uitgespreid, zijn 3-4 cAI lang, gebogen, knoopig, gestreept en zijn 3-8-ledig met 6 stompe kanten (fig 803) O. 1-4 dM. Mei—Juli.

c°r°nüia^scorpioides Biologische bijzonderheid. De vrucht ziet er

, , u't a's een klauw en blijft daardoor aan voorbii-

loopende dieren hangen en wordt door deze verspreid.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op akkers en andere bebouwde plaatsen in Zuid-Europa voor. Bij ons is zij een paar malen aangevoerd waargenomen, n.l. bij Apeldoorn op een met sumac uit Palermo bemest klaverveld, bij Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam.

20. OriritliojMis') L. Vogelpootje.

Kelk buisvormig, met 5 bijna gelijke tanden, de 2 bovenste aan den voet een weinig vergroeid. Kroonbladen kortgenageld. Kiel bijna recht, stomp korter dan de vlag en de zwaarden. Meeldraden 2-broederig, met helmdraden, die afwisselend aan den top verbreed zijn. Peul lijnvormig, samengedrukt, gebogen, gesnaveld, netvormig geaderd, met leden, die aan beide uiteinden zijn samengesnoerd en bij rijpheid van elkaar loslaten. oemen rose of geel, klein, in 1-8-bloemige schermen op okselstandi^e

k!e!n"of SSST"" 8CVi"d 'net BaafrandlgC blMClieSEenjarige, zwakke, vrij lage planten.

Tabel lot het determineeren der soorten van het geslacht Ornithopus.

A' ÏO*!'- °",Rev(;n door cen schulblad, dat langer is dan de bloemen. Peulen

zoo lanK'a"s dénbuisR'' VerS",ald' Sterk samengedrukt. Kelklanden 2 a 3 maal

B" Smeng"tX„0f ***** <>i weii,,g giboge'n^TS^

h KplUhUiS drie ma.al Z0° la"K alS de eir0nde tanden • • '• °- P"|i»slHos blz. 657 b. Kelkbuis weinig langer dan de priemvormige tanden. . . . o. satlvus blz. 658.

0. compressus L. Vlak vogelpootje (fig. 804).

hi^»Z„e P!3"' Is witachtig behaard en heeft uitgespreid liggende stengels De bovenste laden zijn zittend, alle zijn 6-15-jukkig met ovale blaadjes, met gepunten top terwijl hel

bladerontbTeWn0tziJ bijnSaen8el Ke"aderd 'S" °6 s,eunbladen *«" Wem, bij de bovenste

De bloemen zijn geel, 5-6 mM lang en staan in 3-5-bloemige schermen, die omringd

stand ^der'Deul'tiese' Gn'!|<SChe °rnithos: van den v°ge' en pous: poot. Dit slaat op den siana aer peultjes. -) compressus = samengedrukt.