is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vicia tetrasperma

Fig. 810.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa op zandige, bebouwde plaatsen voor en is ook bij ons algemeen

(fig.' SET"" 0 MnCh' (ErV"m tetraSpérmum '> L>" V i e r z a a d w i k k e

vaak^JtakT * ^ ^ °"behaard- De stenSel is klimmend, kantig, De bladen zijn 3-8-jukkig met onvertakte of in 2en vertakte ranken. De

hlaoHioc Ti«t-i 1 ; i_

»J»vurmig-iangwerpig, stomp of spits, met een zeer klein stekelpuntje. De steunbladen der bovenste bladen zijn gaafrandig, half-spiesvormig.

De bloemen zijn groenachtig-wit, klein (4-5 mM), zij staan 1-3 bijeen op dunne stelen, die langer dan of even lang zijn als de bladen, in wier oksels zij staan. Ue kelk is buisvormig met ongelijke kelktanden, die korter dan de buis zijn (fig. 810). De bloemkroon is 3-maal zoo lang als de kelk, de vlag is van blauwe strepen voorzien. De peulen zijn 9-12 mM lang, 3-4 mM breed, langwerpig-lijnvormig, bijna cylindrisch, aan den top afgerond en zonder snavel, bijna steeds onbehaard, bij rijpheid bruin,

mppct 4.75/lifr /fi» o i rv\ r\.. __ j 7

^ a ..... -«««£ oiu . uv zauen znn b na bol-

rond, groenachtig-brum met donkerder vlekken en een lichteren navel die

£™.S Pig 15 e" ' dCel Va" dCn Zaad0mtrek inneemt. O- 1,5-5 dM

De plant gelijkt veel op V. hirsuta, doch is o.a. veel zwakker behaard.

Biologische bijzonderheden. De inrichting der lichtblauwachtige bloemen gehjkt .ets meer op die der grootere V. Cracca (zie aldaar).

De zwaarden bezitten de vingervormige uitsteeksels, als bij V. Cracca voor eze zitten aan weerszijden 2 indeukingen, die in overeenkomstige verdiepingen van de kiel passen en met deze los samengekleefd zijn De ' bovenranden der k,el liggen dicht legen elkaar e„ de voe, de, vlag omM de nagels der andere kroonbladen. S

Kort voor het opengaan van den knop openen zich de helmknopies en geven een deel van het stuifmeel aan den stijlborstel af. ieimK"°Pjes

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op droge, dorre plaatsen in geheel Europa voor en is bij ons vrij algemeen in bouwland, heggen en kreupelhout.

UiSl' (Ervum sracile D.C.). Slanke wikke

(fig. 811).

Deze plant heeft veel van V. tetrasperma, doch is fijner gebouwd en blijft lager.

De bladen zijn 2-4-parig en hebben niet of in 2en vertakte ranken. De blaadjes zijn smal, lijnvormig, meestal met in een stekelpiint uitloopende, spits (verschil met V. tetrasperma). De steunbladen der bovenste bladen zijn gaafrandig en halfspiesvormig.

De bloemen zijn sterker gekleurd en 2-maal zoo groot als bij V. tetrasperma (6-7 niM). Zij staan 2-5 bijeen op dunne

QtPlPn Hio air» Han a. . .

t . .. . , x «.v Mc... een sieiteipiinije uitloopen (verschil

met V. tetrasperma) en ten slotte langer zijn dan de bladen, in wier oksels zij staan. De

Vicia gracilis

Fig. 811.

') tetrasperma = vierzadig. -') gracilis

slank.