is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIAYA.

Hunne vlucht is zóó zwak en moeielijk, dat ze slechts in staat zijn korte afstanden af te leggen. En dat meestal tegen den wind in, zelden, en alleen in uitersten nood, met den wind mede of dwars tegen den wind in, daar de vogels anders hun evenwicht zouden verliezen.

De lange, groote witgetipte staart der G. R. K. is steeds in gestadige beweging en aan den wortel los aan het lichaam bevestigd. Gedurende den ruitijd vallen de vederen, op enkele na, uit; de opkomende staart bestaat uit tien witgetipte staartpennen van gelijke lengte; het uiterste paar bereikt de volle lengte het eerst en houdt dan op met groeien; de overige echter groeien gelijkmatig door, totdat het tweede paar de volle lengte bereikt heeft en zoo gaat het voort tot de geheele staart is uitgegroeid. G. R. K. klapperen gestadig met hunne snavels. Hun geluid of liever gelach klinkt ongeveer als „zieke, zieke, zieke, piek-a-ha, of kê kè kê." Volgens onze jagers zou het hooren ervan bij wijlen een slecht, dan weer een goed voorteeken zijn, daar het de wouddieren, zoowel voor naderend gevaar waarschuwt als hen geruststelt. Het vogellichaam wordt dan ook door de Indianen als bekoringsmiddel aangewend ten einde de jacht van een ander te doen mislukken (ztr Muscivora), of zichzelf eene goede vangst te verzekeren.

In de kolonie staan G. R. K. als Asikan of „Biegi Piekan" d. w. z. Groote Koekoek, bij de Arowakken als Iekanawala of Ilikoriana, bij de Caraïben als Pietja en bij de Warrau's als Pikaruano bekend.

P. c. broedt vooral gedurende het groote regenseizoen. Het eenigszins platte, los uit takjes, twijgen, bladeren enz. samengestelde nest, wordt in een dicht bebladerden boom of in het struikgewas gebouwd, zelden meer dan vijf meters van den grond af. Het wijfje legt z bijna glanslooze, grijsachtig- ot blauwachtig witte min of meer elliptische eieren, die echter geheel overdekt zijn met eene glanslooze, nog al harde, dunne kalklaag. M. afm. 32 X 25 m.M.

De exemplaren varieeren nogal. Vaak vindt men slechts één ei in een nest en wacht dan een of twee dagen tot het andere van hetzelfde legsel gelegd wordt. Hoewel ik geen absolute