Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leggen, zwerft zij in de nabijheid van het Vietjonest rond en slaapt zelfs in het omringende struikgewas. Dikwijls duurt dit meer dan een week, daar de Vietjo's bij het bouwen hunner groote nesten tijd noodig hebben. Naar mijne meening kan het wijfje Dreetin haar te leggen ei naar willekeur een of twee dagen in den buik ronddragen, eene gunstige gelegenheid afwachtende teneinde het te leggen; meermalen echter dringt zij in het Vietjonest, jaagt de eigenaars er uit, legt haar ei en verlaat dan onmiddellijk het terrein teneinde naar een ander nest om te zien, waar zij haar tweede ei kan leggen, hoewel, gelijk te voren aangehaald, er vele individuen zijn, die, voor hun geheele legsel eieren, van één nest gebruik maken.

Uit het bovenstaande blijkt, dat hoewel in zekere opzichten volmaakt, het instinct onzer Difiloptcrincr toch onderdoet voor dat der Europeesche Cucitli. Gelijk Darwin reeds te voren aanmerkte, kunnen wij het bijna voor zeker aannemen, dat door het abnormaal eierleggen der verschillende koekoeksoorten, bij deze vogels het instinct ontstond hunne eieren in andere vogelnesten te leggen, m. a. w. dat in vroegere tijden de Europeesche Koekoeken, evenals de Amerikaansche species, hunne eieren, hoewel met verloop van een of meer dagen, in eigen gemaakte nesten legden en hunne jongen zelve grootbrachten. Het feit, dat er ook Amerikaansche Cuculidcr bestaan, die den Europeeschen Cnculus canorus in instinct bijna evenaren, was aan Darwin onbekend.

DROMOCOCCYX, NEUWIED.

D. pavoninus, Pelz.

Ad. Bov.d. over het algemeen bruin; achternek, mantel, vl. dekv. en dekv. bov. d. st. zwart met min of meer lichter randen; voorkop donkerbruin, overgaande in roodbruin aan de kuifvederen ; dekv. bov. d. st. en staartp. met smalle witte enden ; eene naakte plek 0111 de oogen, daarachter eene breedc witte wenkbrauwlijn tot aan de zijden v. d. achterkop ; oorvederen en nekzijden donker bruin ; kin, borst en dekv. ond. d. st. wit, keel bruingeel getint; onderzijde der slag]), donkerbruin, de basis der vederen echter wit evenals een dwarsband en dekv. ond.

Sluiten