is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treft ze aan overal waar maar Ponpons of Banaanbekken voorkomen, maar vooral in de lagere intermangrove terreinen zijn de vluchten, na het broedseizoen, meermalen zeer groot.

„De zang van den G. M. geschiedt met opgerichte kraagvederen en wordt voorafgegaan door een klokkend geluid. Bij het opvliegen ',echter klinkt zijn alarmkreet als een krassend „krio-frie-frie". Zijn voedsel bestaat zoowel uit insecten als uit vruchten. Evenals de voorgaande grootere Ideridce, dalen G. K. meermalen in de Banaan- en Bacove-aanplantingen neder, teneinde er te wonen, hoewel ze ook gaarne maïs eten.

C. o. broedt terzelfder tijd als de Ponpons en Banaanbekken. Geen nest wordt gebouwd, maar het wijfje legt hare eieren, evenals de europeesche Koekoeken en onze Diplopicrincc en Molothri, in de nesten van laatstgenoemde vogels, aan wie dan de verzorging der jongen wordt overgelaten. Zeer merkwaardig met betrekking tot het broeden der G. K. is echter het volgende:

„Het is een welbekend feit, dat de eieren der europeesche Koekoeken eenigszins overeenkomen met die der vogelsoort, in wier nesten ze gelegd worden, zoodat men zelfs spreekt van groepen individuen, zooals Zwartkopjes-koekoek, Ijiftjatkoekoek enz. Ook met de witte eieren onzer Dromococcyx is dit min of meer het geval. Maar bij geene der aangehaalde soorten verschillen de eieren onderling zoo zeer, dat men niet bij den eersten oogopslag kan zeggen, uit welk nest een gegeven ei afkomstig is.

De eieren der G. K. varieeren onderling echter opmerkelijk.

En de reden hiervan is het volgende:

„De G. K. zijn nl. verdeeld in twee groepen individuen, eene, die de Banaanbekken als slachtoffers uitkiest, 1. o. z. Cassicus cassidix, en eene, die aan de Ponpons de voorkeur geeft, Ostinops cassidix. De individuen van beide groepen kunnen evenwel, zoowel wat zang, geluid, grootte of vederkleed aangaat, niet van elkander onderscheiden worden; G. K, naast banaanbeknesten verzameld, komen geheel overeen met individuen naast ponponnesten geschoten.

„Dat G. K. door Banaanbekken groot gebracht, later hunne