Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Er bestaan nog vele onopgeloste geheimen in de natuur. Wie zou, te oordeelen naar het uiterlijk der G. K., ooit hebben verondersteld, dat deze vogels in hunne eieren zoo scherp in tweeën gescheiden zijn, scherper inderdaad dan dikwijls het verschil tusschen de eieren der Diplopterincr en hunne slachtoffers, de Synallaxina. Misschien, dat in den loop der tijden de eieren der G. K. nog meer zullen gaan verschillen en dat dit ten laatste invloed zal hebben op het vederkleed van beide seksen, behoorende tot ééne groep, of wel er zouden twee subsoorten of soorten gevormd worden, waarbij de mannetjes elkander gelijken, maar de wijfjes daarentegen duidelijk verschillen. Onder andere vogels, bv. Lijsters, Zwaluwen enz., komt dit verschil meermalen voor, maar moet gezocht worden in andere oorzaken, bv. verwijderde localiteiten, meerdere vurigheid der wijfjes enz., alsmede daarmede gepaard gaande stremming der interbreeding, dan bij den G. K.

Groep der Cassiais cassidix.

,,De individuen van deze groep leggen hunne eieren in de nesten der Cassici, maar breken de eieren hunner slachtoffers niet. En dit vindt zijne oorzaak in het feit, dat de eieren der G. K. hoewel grooter dan die der Banaanbekken, toch omstreeks denzelfden tijd uitbroeden, omdat ze doorgaans eerder worden gelegd. En al is dit niet altijd het geval, dan toch, de meerdere grootte en kracht der pas uitgebroede jonge G. K. laat aan de veel kleinere nestelingen der Cassici wel een kleinen voorsprong toe. Men ziet dan ook altijd slechts jonge Koornvogels de Banaanbekken volgen en door hen gevoed worden. Hieruit leid ik af, dat de jonge G. K., door hunne meerdere grootte en sterkte, de jonge Banaanbekken versmoren. De jongen zijn dus in staat voor zich zelve te zorgen, waardoor het instinct hunner moeder, om nl. als voorzorgsmaatregel de eieren der Banaanbekken te breken, als onnoodig en overbodig, ook niet ontwikkeld is.

De eieren van Cctssicus casstdix zijn kort, stomp ovaal, merkbaar rond en hebben eene licht glanzende, licht blauwachtige of groenachtige kleur (donkerder dan de eieren der Cassici),

Sluiten