Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als glans onmogelijk met elkander kunnen verwisseld worden. De eieren zijn tevens, evenals die der Ponpons en Banaanbekken, bedekt met eene olieachtige laag.

De G. K. worden slechts zelden in de nabijheid der nesten hunner slachtoffers gezien. Dikwijls treft men in de nesten van Ostinops dccumanus twee parasiet-eieren aan in even vergevorderden staat van bebroeding, beide naar de onderlinge gelijkenis, denkelijk door hetzelfde individu gelegd. In de nesten der Cassici is dit evenwel niet het geval. Wel worden soms twee eieren van den G. K. in eén nest gevonden, maar één ei van het legsel is dan bijna altijd rot van binnen. Het aantal dezer rotte eieren in de nesten van Ponpons en Banaanbekken moet iederen opmerker treffen. Naar mijne meening ligt de oorzaak in het feit, dat de parasiet-eieren dikwijls te vroeg of te laat gelegd worden. Het wijfje cassidix bezit niet de constitutie der Koekoeken. Zij legt hare eieren niet met tusschenpoozen van dagen, maar is verplicht van het eerste het beste nest gebruik te maken, hoewel dit meermalen niet aan de gestelde eischen voldoet, of misschien zelfs reeds vroeger door de eigenaars verlaten werd. Deze verlatene nesten met rotte eieren van

Cassidix oryzivora komen in de wouden overal voor. In ponponnesten heb ik evenwel nimmer rotte eieren van Ponpons zelve aangetroffen en ook in banaanbek-nesten vindt men alleen de te voren aangehaalde kleine windeieren.

„Behalve het te vroeg of te laat leggen, bestaat er evenwel nog eene reden waarom men zoovele rotte eieren van G. K. in de nesten der Cassici aantreft, nl. dat er dikwijls kleine gaatjes in de schalen te zien zijn. Maar tot nu toe ben ik niet in staat geweest uit te maken of de gaatjes door de G. K. geboord worden ten einde het uitbroeden der eieren te voorkomen (zie Molothrus), of wel door de Banaanbekken of Ponpons. Toch is het eerste aannemelijker dan het laatste, maar aangenomen de G. K. als schuldigen, hoe ontwikkeld moet dan niet het instinct zijn der Cassictis cassidix, om onderscheid te maken tusschen de eieren hunner eigene soort en die der Banaanbekken. Want tot nu toe trof ik nimmer een banaanbek-ei met een gaatje in een nest aan. Ook ponpon-eieren worden nooit be-

Sluiten