is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle andere kleine vogels, het geheel welluidend en ineenvloeiend, hoewel niet opmerkelijk luid. De lokroep, een snel geuit „tjie-wieng of pielo-wiet" is echter alleen aan de Geeldas eigen, evenals „pie-lo-wiet".

„Tiet vangen van Geeldassen en andere Zang-'Ianagers met behulp van lijmstokjes (zie Psittacula guiancnsis) en knipkooien is een uitgezocht vermaak, zoowel voor jongens als voor vele mannen. Men zegt, dat iemand, die in zijne jeugd de liefhebberij van kanarie-vangen gehad heeft, ook in lateren leeftijd er dikwijls op uit gaat.

Gedurende de seizoenen dat het z.g. kanariezaad rijp is, worden menigmalen honderden Geeldassen door één persoon op de plantages langs de rivieroevers gevangen en in de stad rondgevent, tegen vijftig cent voor een mannetje en omstreeks vijf en dertig cent voor een wijfje, hoewel deze laatsten, bekend als Oema (vrouw), veel minder talrijk voorkomen, ongeveer naar verhouding van drie tot een. liegrie-man's in het half volkomene, tijgerachtig gevlekte vederkleed zien er eigenaardig uit. Jongman's gelijken precies op de wijfjes, maar hebben eenig wit aan de onderzijde der slagp. of aan den staart. Repman of Rijpe mannen zijn Jongman's in het geheel volkomene kleed. Als de beste zangers worden beschouwd de Tiegriemans en de Repmans nagawan toe tiegie-wiewierie, d. w. z. Rijpe mannen met een paar tijgerachtige vederen. Ook de Wit-ai, d. w. z. Witoog, staat hoog bij liefhebbers aangeschreven. Zoo'n Wit-ai, van het eng. White-eye, is een Geeldas met een witten kring om de oogen, bij de wijfjes duidelijker dan bij de mannetjes. Deze witachtige kring bestaat uit microscopische diertjes of parasieten, die om en aan de oogleden der vogeltjes leven. Zoo'n Wit-ai laat meer kaarstins (kaar van het eng. call, en stin van stem) en tapoe-stins (tapoe beteekent dicht en doelt op het geluid van de Geeldas, als er een ander van zijne soort voorbijvliegt, die dan er door aangelokt, nederdaalt) hooren dan een gewoon normaal individu.

Geeldassen zijn uiterst vechtlustig en jaloersch van aard, hetgeen hoofdzakelijk de reden is, waarom ze zich zoo gemakkelijk laten verschalken. Zoo wordt b.v. in gevallen, waarbij