Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mie dieren, die bij u zijn van allerlei soort, zoo vogelen als vee en alle kruipend gedierte, die kruipen op aarde, leidt ze met u uit en

betreedt de aarde: groeit en vermenigvuldigt u op haar. Noë ging dan uit en zijne zonen, zijne vrouw en de vrouwen zijner zonen met hem Alsook alle levend gedierte viervoetig en kruipend, dat zich op aarde beweegt volgens zijn soort, ging uit de ark. En Noe bouwde den Heer een altaar, nam van al het rein vee en gevogelte, en droeg op het altaar brandoffers op. En de Heer heeft den aangenamen geur geroken, (het was Hem aan

genaam).

Laat ons bidden

t. Buigen wij de knieën. i$. Richt u op.

God, onveranderlijke kracht en eeuwig licht, zie genadig neêr op het wonder Geheimenis uwer geheele Kerk, en voltrek zon der tegenkanting het werk van s menschen heil uit kracht uwer eeuwige beschikking; en dat de geheele wereld zie en ondervmde, dat het neergeworpene opgericht, het verouderde vernieuwd wordt, dat alles doo Hem geheeld wordt, door Wien het zijn oorsprong heeft genomen: Onzen Heer Jesus-Christus uwen Zoon, enz. k$. Amen.

Sluiten