Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cn rookkolom op de legerplaats der iigvptenaren en versloeg hun. leger. Hij verdelgde de raderen der wagens en zij vielen in de diepte. De Egyptenaren zeiden dan: Laten wij vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen ons. En God zeide tot Mozes : Strek uwe hand uit over cle zee, dat de wateren op de Egyptenaren, over hunne wagens en ruiters terugkeeren. Als nu Mozes zijne hand over de zee had uitgestrekt, is zij bij den vroegsten morgenstond tot hare vorige plaats teruggekeerd : en den vluchtenden Egyptenaren kwamen de wateren tegen, en de Heer bedolf hen in het midden der golven. De wateren keerden weder en overdekten de wagens, en de ruiters van Pharao's geheele leger, die hem volgend de zee waren ingegaan; er bleef geen enkele over. Maar de kinderen Israëls zijn midden door de drooge zee getrokken, cn de wateren waren hun als een muur ter rechter-en ter linkerzijde, en de Heer heeft op dien dag Israël verlost uit de hand der Egyptenaren. En zij zagen de Egyptenaren dood op het strand der zee en de machtige hand welke de Heer tegen hen gebruikt had; en het volk vreesde den Heer, en zij geloofden in den Heer en aan Mozes, zijn dienaar. Toen zongen Mozes en de kinderen Israëls aan den Heer dit lied en zeiden :

33 30

Sluiten