Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is een gedruisch ontstaan en ziet, er kwam beweging en de beenderen kwamen bij elkander, elk tot zijn gewricht. En ik zag, en ziet er kwamen zenuwen en vleesch op, en vel er over heen, maar geest hadden zij niet. En Hij zeide tot mij: Profeteer over den geest; profeteer, menschenkind, en zeg tot den geest: Dit zegt God de Heer: Kom, geest, van de vier windstreken; blaas over deze gedooden opdat zij herleven. En ik profeteerde, gelijk Hij bevolen had : en de geest is er in gegaan en zij leefden en rezen op hunne voeten overeind, uitmakende een zeer groot leger. En Hij sprak tot mij: Menschenkind, al deze beenderen, zij (beteekenen) het huis van Israël; zij zeggen ; Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is weg, en wij zijn afgesneden. Daarom profeteer, en zeg hun; Dit zegt God de Heer: Ziet, Ik zal uwe gr<i" ven openen en u uit uwe graven doen verrijzen, mijn volk, en u binnenvoeren in het land van Israël. En gij zult weten, dat Ik de

Heer ben, als Ik uwe graven zal openen en u uit uwe graven zal doen verrijzen, mijn volk, en mijn geest u zal gegeven hebben en gij zult leven. Ik zal u doen rusten op uwen eigen grond, zegt de almachtige Heer.

Sluiten