Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. mte meae panes die ac schijn Gsds ? f. Mijne tranocte, dum dicitur mihi nen waren mij bij dag en per singulos dies: Ubi est bij nacht tot brood deDeus tuus? Wijl mij jederen dag ge-

zegd wordt: Waar is uw God?

Vóór de Wijding.

% Dóminus vobiscum. | De Heer zij met u.

Et cum spiritu tuo. J En met uwen geest.

Laat ons bidden

Almachtige, eeuwige God, zie goedgunstig neer op de godsvrucht van uw volk, dat herboren zal worden, en, gelijk het hert, vurig verlangt naar de bron van uwe wateren • en geef genadiglijk, dat hun dorst naar het'geloof, door het geheim des Doopsels, ziel en lichaam moge heiligen. Door onzen Heer, enz. i$. Amen.

Wijding des waters.

Dóminus vobiscum. I De Heer zij met u. 8- Et cum spiritu tuo. | En met uwen geest.

Laat ons bidden

Almachtige, eeuwige God, wees met de geheimen uwer groote goedertierenheid, wees met uwe Sacramenten; en zend den Geest van aanneming (den H. Geest) neder, om de nieuwe volken te herscheppen, die U de

Sluiten