Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ut animas vostras, fra- I trum, propinquórum et bencfactónim nostrórum, ab eetcrnci damnatióne eripias, te rogdmus, aitdi nos.

Ut fructus terra dare, et conservare digné- «• ris,

O

-T W

Lt omnibus fidélibus 8' delünctis réquiem se- s térnam donare digné- -1" ris, §

Ut nos exaudire digné- § ris, ' 5»

Fili Dei,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, paree nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Dómine,

Agnus Dei, qui tollis pee- ! cata mundi, miserére nobis.

Christe, audi nos. i

Christe, exaudi nos. (i) (

Dat Gij onze zielen en ' die onzer broeders, verwanten en weldoeners voor de eeuwige verwerping behoedet, wij bidden U, verhoor ons. Dat Gij U gevvaardiget ^ de vruchten der aar- ö: de te geven en te 2! ^behouden, §;

Dat Gij U gewaardi- § get aan alle overle- c dene geloovigen de < eeuwige rust te ge- 3 ven, §"

Dat Gij U gewaardiget ° ons te verhooren, 2 Zoon van God, V

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer. Lam Gods, dat de zonden 1 der wereld wegneemt, [ verhoor ons, Heer. LamGods.dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U onzer. Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

,1 Zie het ontbrekende voor St. Marcusdag en de Kruisdagen, alsook Psalm 09, de verzen, responsoria en gebeden, aldaar, bladz. 719.

Sluiten