Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De H. Mis

Bij de noorden : Peccatores (Wij, zondaars), -staat de Priester op, om zich met het feestelijk Paaschgewaad te bekleeden, en de H. Mis te beginnen : d.i. liet ware Paascklam zal op eene onbloedige vijze worden geslachtofferd.

Omdat het volk reeds zoolang in de kerk was geweest bladz. 588,I. 1° en 2°) werd en wordt nog heden geen «Introïtus» (Begin der Mis) gelezen of gezongen, maar aanstonds het « Kyrie » aan-

Ook wordt in deze Mis het « Credo » achtergelaten. omdat de Doopleerlingen vóór liet Doopsel, dus even te voren, hunne geloofsbelijdenis luide hadden opgezegd; alsnog het « Offertorium» (Offerande), omdat de geloovigen op dezen dag geen brood of wijn offerden.

Het aan clezen dag eigene is :

y. Dóminus vobiscum. 1 De Heer zij met u. k. Et cum spiritu tuo. I En met uwen geest.

Gebed

O God die dezen allerheiligsten nacht door den luister van 's Heeren Verrijzenis verlicht, bewaar in de nieuwe kinderen \an uw gezin den peest van aanneming, welken Gij geschonken hebt. opdat zij, naar ziel en lichaam vernieuwd, U in zuiverheid dienen. Door denzelfden Heer Jesus-Christus. uwen

Sluiten