Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoon, die met U leeft en heerscht in de eenheid van den H. Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. 1$. Amen.

Lezing uit den Brief van den H. Apostel Paulus aan de Colossensers

Vermaning aan de nieuw-gedoopten.

Broeders: Indien gij met Christus verrezen zijt. zoekt hetgeen daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God; betracht hetgeen omhoog, niet hetgeen op aarde is. Want gij zijt gestorven, en uw leven is verborgen met Christus in God. Als Christus, die uw leven is. zal verschenen zijn, dan zult ook gij met Hem in heerlijkheid verschijnen.

&. Deo gratias. | God zij dank.

De Priester zelf heft aan:

Alleluja, alleluja, alleluja, dat het Koor telkens herhaalt.

Het Koor vervolgt:

Confitémini Dómino Looft den Heer, want quóniam bonus; quóniam Hij is goed; want zijne in saeculum misericórdia barmhartigheid is tot in ejus. eeuwigheid.

Tractus

Laudate Dóminum, om-I Looft den Heer, gij alle nes gentes : et collaudate|natiën, looft Hem mede,

Sluiten