Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

supérbos mente cordis verstrooid heeft Hij de SUI- hoovaardigen in de ge¬

dachten huns harten.

7. Depósuit poténtes de Machtigen heeft Hij van sedej et exaltavit hümi- den troon gezet en nede'es- rigen verheven.

8. Esuriéntes implévit Hongerigen heeft Hij bonis, * et divites dimisit met goederen vervuld en inanes. rijken ledig weggezonden.

9. Suscépit Israël püe- Israël, zijnen dienaar, rum suum; recordatus heeft Hij aangenomen, zijmisericórdiae suae. ner barmhartigheid indachtig.

10. Sicut locütus est ad Gelijk Hij tot onze Vapatres nostros; * Abra- deren gesproken heeft, ham, et sémini ejus in tot Abraham en zijne nasaecula. komelingen in eeuwigheid.

11. Glória Patri, et Fi- Glorie zij den Vader, en lio, * et Spiritui Sancto. den Zoon, en den H. Geest.

Sicut erat in principio, Gelijk het was in het et nunc, et semper; et in begin, en nu, en altijd en saecula saeculórum. Amen. inde eeuwen der eeuwen. Amen.

Het Koor herhaalt daarna de geheele Antifoon : Vespere.

>"• Dóminus vobiscum. I De Heer zij met u.

$. Et cum spiritu tuo. | En met uwen geest.

Laat ons bidden

Stort, Heer, in ons den Geest uwer liefde, om ons. die Gij door uwe Paasch-Sacramen-

Sluiten