Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eendrachtig te maken. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Gezangen in den Paaschtijci

ANGELUS DOMIKI

Angelus Dómini de- Een Engel des Heeren scéndit de coelo et dixit daalde van den hemel, en muliéribus : Quem quaeri- zeide tot de vrouwen: tis? Surréxit sicut dixit. Wien zoekt gij? Hij is verrezen, zooals Hij gezegd heeft.

MARIA MAGDALENA

Maria Magdaléna et al- Maria Magdalena en de tera Maria ibant dilüculo andere Maria gingen bij ad monuméntum. het aanbreken van den

dag 's morgens naar het graf.

Jesus, quem quaeritis, Jesus, dien gij zoekt, is non est hic; surréxit sicut niet hier : Hij is verrezen, locütus est, prsecédet vos gelijk Hij gezegd heeft, in Galilaeam; Hij zal u vooruitgaan naar

Galilaea,

ibi eum vidébitis, alle- daar zult gij Hem zien, lüja, alleluja. alleluja, alleluja.

SURREXIT PASTOR

Surréxit Pastor bonus, De goede Herder is qui animam suam pro óvi- verrezen, die zijn leven bus suis pósuit, et pro voor zijne schapen heeft grege suo inori dignatus gegeven, en zich gewaarest, alleluja, alleluja. digd heeft voor zijne kudde te sterven, alleluja, alleluja.

Sluiten