Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien wij als onzen Beschermer eeren op aarde, tot Voorspreker mogen hebben in den hemel. Die leeft en heerscht.

Gedachtenis

van den derden Zondag na Paschen.

God, die het licht der waarheid doet schijnen aan hen, die dwalen, opdat zij zouden terugkeeren op den weg der rechtvaardigheid, geef aan al degenen, die den christen naam belijden, dat zij alles verwerpen, wat met dezen naam strijdig is. en betrachten, hetgeen die naam vereischt. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Lezing uit het Boek der Schepping De voorzegging van den Aartsvader Jacob omtrent zijnen zoon Joseph, past de H. Kerk toe op Jozef, den Voedstervader van Christus.

Een aanwassende (bijgekomen) zoon is Joseph. een aanwassende zoon. schoon van uiterlijk : (zoodat) de dochteren liepen op de muren (om zijne schoonheid te zien), zij (zijne broeders) hebben hem hardvochtig behandeld, tegen hem twist gezocht, en hem gehaat, zij die schichten hebben (de ruwe, wraakzuchtige broeders van Joseph); zijn boog (zijne macht) is verbleven in sterkte (machtig gebleven) en de boeien zijner armen en handen (in de gevangenis) zijn ver-

Sluiten