Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doopen, gebeurde het. dat. toen Jesus gedoopt was. en Hij bad, de hemel zich opende, en de H. Geest in lichamelijke gedaante, als eene duif, op Hem neerdaalde, terwijl eene «tem van den hemel klonk : Gij zijt mijn welbeminde Zoon; in U heb Ik mijn behagen. En Jesus zelfwas, als Hij begon (te prediken) omtrent 3o jaren oud, en naar men meende, de Zoon van Jozef. — Credo.

Bij de Offerande

Lauda, Jerüsalem, Dó- Loof, Jerusalem (de

minum, quóniam confor-Kerk), den Heer, want Hij

tavit seras portarum tua- heeft de grendelen uwer rum : benedixit filiis tuis poorten versterkt (tegen in te, alleluja, alleluja. de vijanden): en uwe kinderen binnen u gezegend (met allen overvloed), alleluja, alleluja.

Stil Gebed

Steunende op de bescherming van den Bruidegom uwer allerheiligste Moeder, smeeken wij uwe goedertierenheid af, o Heer; opdat Gij gevet, dat onze harten al het aardserie versmaden, en U. den waren God. met volmaakte liefde beminnen. Die leeft en

heerscht. ... .

Gedachtenis

van den derden Zondag.

O Heer. dat ons door deze Geheimen ge-

Sluiten