Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gev en worde, dat wij de aardsche begeerten beteugelen, en de hemelsche dingen leeren liefhebben. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Prafatie van Paschen, bladz. 660.

Bij de Communie

Jacob autem génuitjoseph, virum Mariae, de qua natus est Jesus, qui vocatur Christus, alleluja, alleluja.

Jacob bracht Jozef voort, den man van Maria, van wie Jesus geboren is, die Christus genoemd wordt, alleluja, alleluja.

Na de Communie

Door de Bron der goddelijke gave verkwikt. bidden wij U, o Heer. onze God. dat, gelijk Gij ons doet verheugen in de bescherming van den H. Jozef, zoo ook Gij ons deelachtig maakt aan de heerlijkheid des hemels door zijne verdiensten en voorbede. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Gedachtenis

van den derden Zondag.

Laat, o Heer, de Sacramenten, die wij genuttigd hebben, als eene geestelijke spijze ons voeden, en als lichamelijk hulpmiddel ons hoeden. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Sluiten