Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Litanie van Alle Heiligen in het openbaar te bulden en te vasten (1) om aan Gods rechtvaardigheid voor de zonden voldoening te geven. Dit gebruik dagteehent van den tijd, dat Gregorius de Groote den Stoel van Petrus bezette.

De H. Kerk geeft aan hare kinderen het voorbeeld van volharding in het gebed, door de Litanie d. i. smeekingen, welke zij ten hemel opzendt. Onophoudelijk blijft zij roepen:" ontferm U onzer», «verlos ons, Heer»; «wij bidden U, verhoor ons » en wendt zij zich tot alle koren der Zaligen, opdat zij hunne machtige tusschenkomst zouden aanwenden : bid, bidt voor ons.

Het begin der Mis

Voor het ware en eenig kwaad is de Martelaar door God beschermd. Daarom kan hij in zijn gruwelijksten marteldood nog juichen :

Orotexisti me, Deus, ij beschermdet mij, o 1 a convéntu malignan- God, tegen het rot tium, alleluja: a multitti- van booswichten, alleludine operantium iniqui- ja; tegen de menigte van tatem, alleluja, alleluja, hen, die ongerechtigheid Ps. Exaudi, Deus, oratio- plegen, alleluja, alleluja, nem meam cum déprecor: Ps. Verhoor, o God, mijne a timóre inimici éripe bede, als ik smeek: ontanimarn meam. Gloria'ruk mijne ziel aan de

(1) Waarin echter jaarlijks gedispenseerd wordt.

Sluiten