Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den H. Geest ontvangen te hebben, begaf hij zich naar Phrygiè, waar hij om de prediking van het Evangelie, aan het kruis geklonken en verder met steenen werd afgemaakt.

De Apostel Jacobns was een bloedverwant des Heeren. Hij had den bijnaam van « de Rechtvaardige» en was Nazareër d. i. onthield zich van vleesch, wijn; maakte nimmer gebruik van baden, reukwerken; schoor zich nimmer noch haar nocli baard. Deze mochten ingaan in het Heilig der Heiligen, anders aan de Hoogepriesters alleen I voorbehouden. Na de nederdaling van den H. Geest werd hij Bisschop van Jerusalem. Tot hem zond Petrus het bericht, dat hij door een Engel uit de gevangenis verlost zuas. Zoo heilig was zijn leven, dat men om strijd zijn kleed trachtte aan te raken. Zes en negentig jaren oud, werd hij gevangen genomen, van de hoogste tinne des tempels neergeworpen en met een vollersstok doodgeslagen. Eén zijnetBrieven maakt deel uit van de Boeken des Nieuwen Testaments.

IJver voor Jesus en voor het heil der zielen kenmerkt bijzonder den H. Philippus, terwijl Jacobns (de Mindere) zich onderscheidt door zijne liefde tot het gebed en de boetvaardigheid.

Bidden wij door de HH. Apostelen, wier feest heden de H. Kerk viert, deze genaden af, dan zullen wij Jesus door onze werken prediken.

Sluiten