Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al wat gij den Vader zult vragen in mijnen aam, dat zal Ik doen. — Credo.

Bij de Offerande

« Confifebuntur, » zie bladz. 688.

Stil Gebed

De gaven. Heer, die wij om het plechtig feest uwer Apostelen Philippus en Jacobus brengen, neem ze genadig aan, en wend alle kwaad dat wij verdienen af. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Prefatie van de Apostelen, bladz. 175.

Bij de Communie

Tanto témpore vobis-I Zoo langen tijd ben Ik

vü?i,ST;?etpiT COgn°: bii,u' en gijhebt Mij niet vist.s me? Phihppe, qui gekend? Die Mij ziet,Phi-

tr™ mS' V'neit- et lippuS' ziet ook mijn Vatremmeum, alleluja : Non' der, alleluja : Gelooft eij

cred1S, quia ego in Patre, dat Ik in den Vader ben

f nr, 'n me est? alle_ en de Vader in Mij is-? luja, alleluja. alleluja, alleluja.

Na de Communie

Van uwe heiligmakende Geheimen vervuld, smeeken wij U, Heer, dat wij door de gebeden van hen geholpen worden, wier plechtigen feestdag wij vieren. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Sluiten