Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Concüssum est mare, et contrémuit terra, ubi Archangelus Michael descéndit de coelo. Alleluja.

deel. Alleluja, De zee werd beroerd, de aarde beefde, als de Aartsengel Michaël van den hemel daalde. Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgers Matthëus

In dien tijd kwamen de Leerlingen bij Jesus en zeiden: Wie denkt Gij, dat de voornaamste zal zijn in het rijk der hemelen ? (i) Jesus riep nu een kind, plaatste dat in hun midden, en zeide : Voorwaar, zeg Ik u, als gij niet verandert, en wordt als kinderen (klein, zonder hoovaardij), zult gij het hemelrijk niet ingaan. Die dan nederig wordt, gelijk dit kind, deze is de voornaamste in het hemelrijk. En die dergelijken kleine in mijnen Naam opneemt, neemt Mij op. Die echter een dezer kleinen, die in Mij gelooven, verergert, het ware beter, dat hem een molensteen aan den hals gebonden en hij in het diepst der zee geworpen werd. Wee deiwereld om de ergernissen! Want noodzakelijk (onvermijdelijk) moeten er ergernissen komen. Maar wee hem door wien ergernis komt! Indien echter uw hand of voet u aanstoot geeft, hak ze af en werp ze van u weg, want het is voor u beter verminkt het (eeu-

(1) De Leerlingen spraken van een aardseh rijk, hetwelk ze meenden dat de Messias kwam stichten.

Sluiten