Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil Gebed

O Heer, laat deze Offeranden, enz., zie lladz. 497.

Prefatie van Paschen, bladz. 660.

Bij de Communie

Pétite, et accipiétis : quaerite et inveniétis: pulsate, et aperiétur vobis: omnis enim qui petit, accipit: et qui quaerit, invenit: et pulsanti aperiétur, alleluja.

Vraagt, en gij zult verkrijgen : zoekt, en gij zult vinden : klopt, en u zal opengedaan worden; want al die vraagt, verkrijgt: en die zoekt, vindt: en hem, die klopt zal opengedaan worden, alleluja.

Na de Communie

Ontvang, o Heer, onze beden met vaderlijke goedheid, opdat wij, in onzen nood uwe gaven ontvangende, door de vertroosting ook in liefde tot U toenemen. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Op de Kruisdagen en S4 Marcusdag

25 APRIL

Na de Mis wordt de Litanie van alle Heiligen geheel gezongen, zie blz. 637 en daarachter volgt:

Kyrie, eléison. Heer, ontferm U onzer.

Christe, eléison. Christus, ontferm U on¬

zer.

Kyrie, eléison. Heer, ontferm U onzer.

Sluiten