Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glória Dómini in saecula, schijn der aarde vernieuallelüja. wen : blijve de heerlijk¬

heid des Heeren in eeuwigheid, alleluja.

Stil Gebed

Heilig, bidden wij U, o Heer, de opgedragen Offers; en reinig onze harten door de verlichting van den H. Geest. Door onzen Heer... in de eenheid van denzelfden heiligen Geest.

Prcefaüe van Pinksteren, bladz. 748.

Bij de Communie

Ultimo festivitatis die Op den laatsten dag dieébat Jesus : Qui in me van het feest zeide Jesus: credit, flümina de ventre Die in Mij gelooft, uit ejus fluent aquse vivse : diens binnenste zullen hoe autem dixit de Spiri- stroomen van levend watu, quem acceptüri erant ter vloeien : dit nu sprak credéntes in eum, alleluja, Hij van den Geest, welullelüja. ken zij zouden ontvangen,

die in Hem gelooven, alleluja, alleluja.

Na de Communie

De instorting van den H. Geest, Heer, zuivere onze harten en make ze vruchtbaar door de inwendige besproeiing van zijn dauw. Door onzen Heer... in de eenheid van denzelfden H. Geest.

Sluiten