Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle tegenspoeden doet verdragen; —5° Lankmoedigheid, die de fouten en gebreken van den evenmensch doet verdragen en verontschuldigen; — 6° Welwillendheid, om aan allen wel te doen; — 70 Goedheid, om dat ook uit te voeren; — 8® Zachtzinnigheid, door geene tegenkantingen of onrechtvaardige bejegingen bewogen; —g°Oprechtheid,die gruwt van alle leugen of dubbelhartigheid; — io° Zedigheid in het uitwendige; —110 Kuischheid, die de begeerlijkheid aan banden legt; —120 Matigheid in het genieten der overigens ook geoorloofde en onschuldige vermaken.

Heden en in de Pinksterdagen is het zeker allernuttigst, de vernieuwing der Gaven en Vruchten van den H. Geest af te bidden.

Het begin der Mis

Spiritus Dómini replé- T~\e Geest des Heeren vit orbem terrarum, IJ heeft het geheele alleluja: et hoe quod cón- aardrijk vervuld, alleluja: tinet ómnia, sciéntiam (Hij is 't) die alles in habet vocis, alleluja, alle- stand houdt, Hij bezit (en lüja, alleluja. Ps. Exsür- schenkt) de gave der tagat Deus, et dissipéntur len. (Hij weet wat er geinimici ejus : et fügiant, zegd wordt, of al wat gequi odérunt eum, a facie zegd kan worden.) Alleluejus. t. Glória Patri. — ja, alleluja, alleluja. Ps. Dat Spiritus Dómini. God opsta, en zijne vijan¬

den verstrooid worden: dat zij die Hem haten, vluchten voor zijn aanschijn. t. Glorie zij den Vader. — De Geest des Heeren.

Sluiten