Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ons bidden

God, die de harten der geloovigen door de verlichting van den H. Geest hebt onderwezen; geef dat wij door denzelfden Geest al wat recht is smaken en ons altijd in zijne vertroosting verheugen. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Tweede Pinksterdag

De pas-gedoopten ontvingen aanstonds na het Doopsel deH. Communie: hierop slaan de woorden welke de H. Kerk dezen toezingt bij

Het begin der Mis

0?AVIT f°S„e? -édipe heeft hen met het fr urnen ti, alleluja: et II vette der tarwe eede petra melle saturavit spijsd, alleluja : en mrt eos, alleluja, alleluja. Ps. honing uit de steenrots Exsultate Deo, adjutóri hen verzadigd, alleluja al-

co°b r Jrt,atepDe° Ja' lel«ja-^ Jufcht voor God cob.* Clóna Patn. - onzen Helper: jubelt voor

eOS' den God van Jacob. ^. Glo¬

rie zij den Vader. — Hii heeft.

Gebed

O God, die aan uwe Apostelen den heili-

™H5eeSt ê1fschonken hebt; &eef aan uw k de vrucht van hun godvruchtig gebsd,

Sluiten