Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dgeren, opdat deze gedoopt worden, die den H Geest ontvangen hebben, gelijk wij? ün hij liet hen doopen in den Naam des Heeren Jesus-Christus.

Alleluja, alleluja. f. Lo- Alleluja, alleluja. f. In quebantur variis linguis verschillende talen ver-

AUehiia magniUla Dei" kondigden de Apostelen ja' G°ds grootsche werken.

Alleluja.

« Veni, sancte Spiritus, » zie bladz. 744. Sequentia

« Veni, sancte Spiritus, » zie bladz. 744.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Joannes

Noodzakelijkheid van het geloof om niet verloren te gaan, maar het eeuwig leven te bekomen. Het geloof nu is eene gave Gods, die ons door den heiligen Geest gegeven wordt, waardoor ons verstand verlicht en onze wil bewogen wordt om de waarheden des geloofs te kennen en tegelooven.

ïn dien tijd zeide Jesus tot Nicodemus : Zoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eenigen Zoon gaf, opdat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijnen Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld oordeele, maar omdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in

Sluiten