Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; maar die niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet gelooft in den Naam van den eeniggeboren Zoon Gods. Dit nu is de (reden hunner) veroordeeling, dat het licht in de wereld is gekomen, en de menschen de duisternis meer hebben bemind dan het licht; omdat hunne werken slecht waren. Want al die slecht handelt, haat het licht, en hij komt niet in het licht, opdat zijne daden niet bestraft worden; die echter goed doet, komt in het licht, opdat zijne daden openbaar (en gezien) worden, wijl zij in (naar den wil van) God gedaan zijn. — Credo.

Bjj de Offerande

In deze woorden hooren we het gedruisch van den storm, die de komst des heiligen Geestes voorafging. Weldra zullen de waterbronnen des Doopsels vloeien.

Intónuit de coelo Dómi- De Heer donderde van nus, et Altissimus dedit den Hemel en de Allervocem suam, et apparué- hoogste deed zijne stem runt fontes aquarum, alle- schallen en waterbronnen luja. borrelden op, alleluja.

Stil Gebed

Heilig genadiglijk deze gaven, o Heer, en de opoffering dezer geestelijke Offerande aannemende, neem Gij ons zeiven aan als

Sluiten