Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lezing uit den Brief van den H. Apostel Paulus aan de Romeinen

Als Gods raadsbesluiten onnaspeurlijk zijn, hoeveel minder kunnen wij Gods natuur en wezen do»rgronden !

O diepte van rijkdom der wijsheid en kennisse Gods! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijne oordeelen, en onnaspeurlijk zijne we.gen. Want wie heeft den zin des Heeren gekend of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, dat het hem vergolden wordt? Want uit Hem, en .°or Hem< en in Hem is alles : Hem zij eer in eeuwigheid. Amen.

Graduale

Vreugde en bewondering voor de allerhoogste Majesteit van God, die zijne stralen wel heeft willen zenden in onze duisternissen,

Benedictus es, Dómine, Gezegend Gij, o Heer

sedeL suDLarü° h" " d,'t in de a%r°nden - r ®uPer Cherubim. schouwt, en op CherubH*. Benedictus es, Dómine, nen zijt gezeten Tel n firmaménto cceli : et zegend G|, o Heer in hit laudabihs in saecu.a. uitfpansel des hemeb, en

a ]i„i • ■ „ lofwaardig in eeuwigheid.

Alleluja, alleluja. 5-, Be- Alleluja, alleluja. I Genedictus es, Dómine De- zegend Gij, o Heer de us patrum nostrórum et God onzer vadfren lof* laudab.I.s in ssecula. Alle-waardig in eeuwigheid.

J • I Alleluja.

Sluiten