Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil Gebed I

Heilig, Heer, de U gewijde offergaven, I ha opdat uw gezin, van derzelver overvloed ver-1 vuld, op de voorspraak van uwen Belijder I de den H. Joannes-Baptista, toeneme in uwel K( leer en gaven. Door onzen Heer. I

Bij de Communie I c!'

I Ui

Qui fécerit et doctierit, Die beoefend en onder-1 hic magnus vocabitur in wezen heeft, deze zal in I regnocoelórum. (Alleluja.) het hemelrijk groot ge-1 noemd worden. (Alleluja.) I

Na de Communie

Door den hemelschen Maaltijd verkwikt, I bidden wij U, Heer, smeekend dat wij om de I verdiensten van den H. Joannes-Baptista I goedheid, tucht en wijsheid mogen putten I uit de volheid van uwen Zoon, ^onzen Heer I Jesus-Christus, die met U leeft.

Feest van den H. Joannes Nepomueenus I

Martelaar j

16 mei s

Het heilig leven van dezen Heilige tuerd bekroond I door den marteldood voor het geheim der Biecht. I Koning Weitceslaus van Boheme wilde, dat de I H. Joannes, biechtvader der koningin Joanna hem I

Sluiten