Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, door aan zijne uitnoodiging : « Komt allen tot Mij » meermalen gevolg te geven!

De Godslamp zij ons ten zinnebeeld, hoe ook wij bij het Licht der wereld moeten verschijnen : met het licht des Geloofs, de vlam der Hoop. de warmte der Liefde en het vuur der ware Godsvrucht, en hoe wij in den dienst des Heeren als de olie moeten verteren.

Dat zal geschieden, als wij ons, d. i. ons vleesch en bloed met het Vleesch en Bloed van Jesus vereenigen in de H. Communie. « Hij. die mijn Vleesch eet, en mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in Hem» zegt Jesus zelf. « Komt tot Mij, allen, die belast en beladen zijt, en Ik zal u verkwikken. » — « Neemt en eet, » noodigt Jesus uit. en gelijk Elias door de kracht van het brood, dat hem een Engel bracht, voortreisde tot den berg Horeb, zóó zal het « Brood der Engelen» ons de kracht schenken om tot den hemel te geraken. Want het is een « heilig gastmaal, waarin wij Christus ontvangen, de gedachtenis aan zijn lijden wordt vernieuwd, onze ziel met genaden vervuld, en ons het onderpand der hemelsche glorie wordt gegeven. » Wél « heeft Hij Zich zeiven tot spijs gegeven aan hen, die Hem vreezen. »

Maar ook : « barmhartig en medelijdend is de Heer. » « Christus heeft ons bemind, en Zich zeiven voor ons als eene gave en een offer

Sluiten