Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« Bloedonder de gedaanten vanbrood en wijn « God den Vader opgeofferd,.... en den A« postelen, die Hij toen als priesters van het « Nieuw Verbond aanstelde, en hunnen opvolgers in het Priesterschap geboden te « offeren met de woorden : « Doet dit te Mij« ner gedachtenis.» En verder : « Het is eene « en dezelfde offergave, een en dezelfde Zich « thans door den priester offerende, die Zich « eenmaal aan het Kruis opofferde; slechts de « wijze des offers is verschillend.» In het Misoffer wordt « dezelfde Christus op onbloedige « wijze geofferd, die Zich zeiven eenmaal op « het altaar des Kruises op bloedige wijze « heeft geofferd. » « Eene gave en een offer « tot een liefelijken geur voor God. » Dat op te dragen of bij te wonen is het grootste werk van godsdienstigheid dat wij aan God kunnen bewijzen, tevens voor ons allerheilzaamst en genadenrijk. Want dit Offer, de H. Mis wordt opgedragen i° tot eer en verheerlijking van God; zeker de heiligste plicht van den mensch en christen; — 20 tot dankbetuiging aan God voor zijne weldaden. «Wat kan naar waarde aan zijne weldaden beantwoorden, » tenzij dit offer, het offer van Hem zeiven ? — 3° tot zoenoffer : tot vergeving der zonden en tot kwijtschelding van de tijdelijke straffen der zonden ; — 40 tot smeekoffer; om Gods hulp te

Sluiten