Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleluja, alleluja. Dis- Alleluja, alleluja, t..Leer cite a me, quia mitis sum, van Mij, dat Ik zachtmoect hümilis corde : et inve- dig ben, en ootmoedig niétis réquiem animabus van harte; en gij zult rust vestris. AUelüja. vinden voor uwe zielen.

Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Joannes

In dien tijd : De Joden dan, omdat het de dag der voorbereiding was, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den Sabbat, (want die Sabbat was een groote dag) verzochten Pilatus, dat hunne beenen gebroken, en zij afgenomen zouden worden, be krijgsknechten kwamen dan, en braken de beenen des eersten en van den tweede, die met Jesus gekruisigd waren. Doch, als zij bij Tesus gekomen waren, ziende, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijne beenderen niet, maar een der soldaten doorstak zijne Zijde met eene speer, en terstond vloeiden er bloed en water uit. Hij nu, die-het gezien heeft, heeft daarvan getuigenis gegeven, en zijn getuigenis is waarachtig. Credo.

Bij de Offerande

Bénedic, anima meaJ Domino, et noli obliviscil omnes retributiónes ejus; qui replet in bonis desidérium tuum, alleluja.

Loof, mijne ziel, den Heer, en vergeet de welI daden niet van Hem, die met goede gaven uw verI langen voldoet, alleluja.

Sluiten