Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Akte van Toewijding aan liet H. Hart van Jesus

Goedgekeurd bij besluit van de Congregratie der Kerkgebruiken (22 April i8ys) en aanbevolen door Z. H. Pitis IX (16 Juni i8yf).

O Jesus, mijn Verlosser en mijn God! Hoewel Gij den menschen, tot wier verlossing Gij geheel uw kostbaar Bloed hebt verboten, eene groote liefde toedraagt, bewijzen zij U toch zoo weinig wederliefde, ja, zij beleedigen en versmaden U zoozeer, voornamelijk door hunne godslasteringen en de ontheiliging der feestdagen. Ach! kon ik aan uw H. Hart eenige voldoening schenken, kon ik zooveel ondank en miskenning, waarmede U de menschen beleedigen, herstellen. Mocht ik U kunnen toonen, hoezeer ik verlang, ten aanschouwe van alle menschen, aan dat aanbiddelijk en liefderijkst Hart wederliefde en eer te bewijzen, en aldus in ruime mate uwe glorie vermeerderen ! Mocht ik de bekeering der zondaren kunnen verkrijgen en de onverschilligheid doen verdwijnen van zoovele anderen, die hoewel zij het geluk hebben tot uwe Kerk te behooren, nochtans de belangen van uwe glorie en van de Kerk zelve, uwe Bruid, niet ter harte nemen! Mocht ik tevens kunnen verkrijgen, dat ook die Katholieken,

Sluiten