Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die niet nalaten zich als dusdanig* door vele uitwendige liefdewerken te toonen, maar te zeer aan hunne meeningen vasthouden en w eigeren zich aan de beslissingen te onderwerpen van den H. Stoel, of van diens leering afwijkende gevoelens koesteren — tot inkeer komen, met zich te overtuigen, dat wie de Kerk niet in alles hoort. God niet hoort, die met Haar is. Ten einde deze allerheiligste doeleinden te bereiken, en verder de zegepraal en eenen duurzamen vrede voor de Kerk, uwe onbevlekte Bruid, het welzijn en het geluk van uwen Plaatsvervanger op aarde te verwerven en zijne heilige meeningen vervuld te zien; teneinde tevens geheel de geestelijkheid in heiligheid toeneme en U welgevalliger worde, ter bereiking van zoovele andere doeleinden, die Gij U, o mijn Jesus, in overeenstemming met uwen goddelijken Wil voorstelt, en die op de eene of andere wijze voor de bekeering der zondaren. en de heiliging der rechtvaardigen dienstig zijn, opdat wij allen eens de eeuwige zaligheid onzer zielen mogen bekomen, en eindelijk omdat ik weet, o mijn Jesus, dat dit aan uw allerzoetste Hart aangenaam is, erken ik plechtig, voor uwe voeten neergeknield. in tegenwoordigheid van de allerheiligste Maagd Maria en van geheel het hemelsche Hof, dat ik, onder eiken titel van

Sluiten