Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graduale

« In omncm terram, » zie bladz. 690.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Mattheüs

Zending der Apostelen : zij zullen alles te lijden hebben, doch en daarom bovennatuurlijke kracht ontvangen.

Te dien tijde zeide Jesus tot zijne Leerlingen : Ziet, Ik zend u als schapen te midden van wolven. Zijt derhalve voorzichtig als slangen en eenvoudig als duiven. Zijt op uw e hoede voor demenschen. Want zij zullen u overleveren aan hunne vierscharen en in hunne Synagogen zullen zij u geeselen; en voor landvoogden en koningen zult gij om mijnentwil worden gevoerd, hun en den volken tot getuigenis. Maar als zij u overleveren, wilt niet bedacht zijn op wat of hoe gij zult antwoorden : want 11 zal in dat uur gegeven worden, wat gij moet spreken. Want niet gij zijt het, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt. Ook zal de eene broeder den anderen ten dood leveren, en de vader den zoon, en kinderen zullen opstaan tegen ouders en hun den dood aandoen; en gij zult van allen gehaat worden om mijnen Naam; hij echter die vol-

. 1. . . 1 . • _s_ 1 «iin Püirnn

IlUUUl lui 11c:L —J —• -

Sluiten