Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vige glorie; die (Gods wet) heeft kunnen overtreden, doch het niet Sed^,h®eft, ^t kwaad heeft kunnen doen, doch het niet deed; daarom zijn zijne goede werken, bij den Heer bevestigd (ter belooning), en de gcheele Kerk der geloovigen zal zijne aalmoezen vermelden.

Graduale

« Justus ut palma florebit, » zie bladz. 179. Vervolg van het H. Evangelie volgens Lucas In dien tijd zeide Jesus, enz., zie bladz. 3ii.

Bij de Offerande « Verüas mea, » zie bladz. 180.

Stil Gebed

Wij dragen U op. Heer, offers van lof ter

herinnering uwer Heiligen, doorwierhulp

wij hopen van alle tegenwoordig en toe komstig kwaad verlost te zijn. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Gewone Prtzfatie, bladz. i33.

Bij de Communie « Beatus servus, » zie bladz. 181.

Na de Communie Door deze hemelsche Spijs en Drank ver-

Sluiten